Privacy

Bij Participe Amstelland kunt u rekenen op vertrouwelijke hulpverlening. Uit ervaring weten wij dat mensen soms opzien tegen contact, omdat het hierbij vaak gaat over persoonlijke problemen; problemen waarvan u niet wilt dat anderen het weten. Het is daarom belangrijk om te weten dat elke medewerker een beroepsgeheim ofwel zwijgplicht heeft.

Gegevensregistratie

Wanneer u contact zoekt met Participe Amstelland noteert onze medewerker een aantal gegevens en bewaart deze in een dossier. Dit is van belang als geheugensteuntje voor de medewerker. Wij gaan ervan uit dat u, door Participe Amstelland in te schakelen, hiermee toestemming verleent om deze gegevens vast te leggen.

De belangrijkste reden waarom wij deze gegevens vragen en vastleggen, is dat wij die gegevens nodig hebben om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bovendien hebben we de informatie nodig om na te gaan of onze werkwijze goed aansluit op de hulpvraag, en om aan de gemeente of een andere opdrachtgever verantwoording af te leggen. In het laatste geval worden de gegevens ‘geanonimiseerd en getotaliseerd’. Dit betekent dat het gaat om de gegevens van alle cliënten samen, zonder namen en adressen. Zo kan niet worden gezien om wie het gaat.

Lees hier: Privacyreglement

 

Uw rechten

In onze organisatie gelden de volgende regels:

• U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.
• U kunt aan de medewerker met wie u contact hebt vragen uw dossier in te zien. Hiervoor wordt dan binnen vier weken na uw verzoek een afspraak met u gemaakt. Als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, heeft u het recht te vragen om die te veranderen.
• Degene aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot geheimhouding verplicht.
• Binnen Participe Amstelland mag slechts een beperkt aantal personen uw gegevens inzien; alleen diegenen voor wie dat vanwege hun functie nodig is.
• Soms is het wenselijk dat (een deel van) de door u gegeven informatie wordt uitgewisseld met personen buiten de instelling, bijvoorbeeld de huisarts. Dit gebeurt echter alléén wanneer u daar van tevoren toestemming voor geeft.
• Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand die daar geen recht toe heeft, deze kan inzien. Uw gegevens worden volgens wettelijk vastgestelde termijnen bewaard en daarna vernietigd.
• Medewerkers mogen niet zonder uw toestemming geluids- of beeldopnamen maken van een hulpverleningsgesprek. Andersom staan wij ook niet toe dat u zonder toestemming geluids- of beeldopnamen maakt van gesprekken.

Voorwaarden voor hulpverlening

Resultaten van de hulpverlening hangen samen met de mogelijke inzet van zowel de hulpverlener als van uzelf. U mag van de hulpverlener een maximale inspanning verwachten. Uiteraard werkt het alleen als u bereid en in staat bent de gemaakte afspraken na te komen.

Gedragscode

Wij gaan ervan uit dat cliënten en medewerkers wederzijds op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Participe tolereert geen bedreigingen in welke vorm dan ook, noch schending van privacy of vernieling van eigendommen, noch van medewerkers, noch van cliënten. Dit kan een reden zijn om de hulpverlening te stoppen en zo nodig melding te doen bij de politie. De regels voor de omgang tussen medewerkers en cliënten zijn vastgelegd in een gedragscode.

Lees hier: Gedragscode